Projekt

underline

O projekte

Paralelné životy – 20. storočie očami tajnej polície

je projekt Medzinárodného festivalu Divadelná Nitra, ktorý prepája umelcov, koproducentov a spolupracujúce inštitúcie zo šiestich krajín: Čiech, Maďarska, Nemecka, Poľska, Rumunska a Slovenska.

Umelci z bývalých socialistických krajín vytvárajú šesť dokumentárnych divadelných inscenácií na základe skúmania materiálov v archívoch tajných polícií, operujúcich v štátoch bývalého sovietskeho bloku. Autentické príbehy dopĺňajú pomocou rozhovorov so svedkami doby, agentmi, obeťami a ďalšími ľuďmi, ktorých životy boli ovlyvnené činnosťou tajnej polície.

Prostredníctvom práce s dokumentárnym materiálom projekt upozorňuje na rôzne aspekty spoločensko-politického života v minulosti a v súčasnosti:

 • na verejné i osobné vyrovnávanie sa s minulosťou;
 • na praktiky tajných polícií, komunistických vlád a ich odzrkadľovanie sa v privátnych životoch
  ľudí;
 • na spôsoby, akými spoločnosť v jednotlivých krajinách pristúpila k pochopeniu nedávnej histórie a politických praktík obdobia komunizmu;
 • na to, ako jednotlivé štáty po páde komunizmu sprístupnili svoje archívy a aké nové politické stratégie možno odčítať z týchto spôsobov otvorenia / neotvorenia archívov a narábania s pamäťou vôbec;
 • na rozdiely medzi vnímaním a zaznamenávaním tej istej reality, teda ako si na minulosť spomína človek, ktorý danú udalosť prežil, a ako je zaznamenaná v archívoch;
 • na rozdielnosť interpretácie udalostí v rozličných kontextoch (historický, sociologický, politický, osobný a i.);
 • na zámerné i nezámerné manipulovanie s osobnou i spoločenskou pamäťou;
 • na to, ako politická moc v minulosti ovplyvňovala privátne životy ľudí a aké paralely možno
  v tomto zmysle nájsť s dneškom;
 • na to, ako narábanie s pamäťovým materiálom (osobným i spoločenským) určuje a ovplyvňuje
  vytváranie osobnej i spoločenskej identity, resp. identity jednotlivca a identity štátu / národa.
Projekt je:
interdisciplinárny
 • prepája umelecké metódy s metódami historického, politologického, sociologického výskumu;
 • spája rozličné divadelné súbory a hracie miesta s pamäťovými inštitúciami, tvorcov s umeleckými teoretikmi a odborníkmi z rôznych spoločensko-vedných oblastí;
internacionálny
 • spoluprácou divadelných inštitúcií zo zúčastnených krajín vznikajú nové siete, ktoré môžu
  zabezpečiť spoluprácu v budúcnosti;
 • do projektu sa zapájajú pamäťové inštitúcie z rôznych krajín a projekt umožňuje výmenu
  informácií a skúseností medzi nimi;
 • vytvára medzinárodnú platformu, v rámci ktorej umelecké tímy prezentujú svoje metódy a výsledky práce, čo umožní diskusiu medzi zúčastnenými umelcami a ponúkne komplexnejší pohľad a reflexiu metód práce s dokumentárnym materiálom v krajinách strednej a východnej Európy.
Výstupy projektu:
 • 6 inscenácií zo 6 krajín - uvedenie v svetovej premiére na Medzinárodnom festivale Divadelná Nitra (27. september – 2. október 2013) a samostatné uvádzanie inscenácií v krajinách vzniku;
 • Paralelné životy - mini festivaly – hosťovania inscenácií projektu v rôznych mestách a krajinách, doplnené o diskusie, prednášky, výstavy, stretnutia s odborníkmi;
 • Reader príbehov - publikácia obsahuje príbehy, ktoré nie sú spracované v podobe inscenácie, ale umelci sa s nimi stretli v archívoch alebo v rozhovoroch so svedkami doby. Umožňuje spoznať rôznorodosť osudov ľudí i metód tajnej polície v rôznych krajinách;
 • Paralelné životy pre školy - medzinárodný formát - uvádzanie inscenácií dopĺňajú diskusie s expertmi z pamäťových inštitúcií. K dispozícii pre školy je textový materiál zostavený z úryvkov z publikácie k projektu, Readra príbehov s edukačne zameraným textom, určeným pre žiakov,
  študentov a učiteľov;
 • Dokumentárny film Paralelné životy - jednotlivé filmy mapujú vznik a priebeh projektu v šiestich krajinách;
 • Publikácia - obsahuje teoretické články k téme, napísané z politologicko-sociologického, historického a divadelno-vedného hľadiska. Publikácia obsahuje teoretický komentár k projektu, kde sú v rozhovoroch s režisérmi zachytené ich tvorivé metódy;
partners eu_en mk_en alianz_en alianz_en visegrad_en erste_eu erste_eu

partners
Asociácia Divadelná
Nitra
Svätoplukovo nám. 4
950 53 Nitra
Slovakia
www.nitrafest.sk
.
Skype: nitrafest
Facebook: Divadelná
Nitra
Twitter: nitrafest
Tel.: +421 37 652 4 870
Mob.: +421 903 55 44 75
Mail:
pll@nitrafest.sk