O nás

underline

logoAsociácia / Medzinárodný festival Divadelná Nitra

Asociácia Divadelná Nitra vznikla v roku 1997 premenou Nadácie Divadelná Nitra, založenej vo februári 1995. Je to mimovládna nezisková organizácia, ktorej názov (“Divadelná Nitra“) korešponduje s názvom jej hlavnej aktivity – Medzinárodného festivalu Divadelná Nitra, založeného v roku 1992.

Ciele
 • prostredníctvom každoročnej organizácie Medzinárodného festivalu Divadelná Nitra vytvárať priestor na prezentáciu európskeho divadelného umenia a na medzinárodnú diskusiu o otázkach umenia, kultúry a kultúrnej politiky
 • pôsobiť iniciatívne v oblasti kritickej reflexie, výmeny informácií a know-how
 • prispievať k šíreniu umeleckých diel a mobilite odborníkov z oblasti divadelného umenia
 • prinášať európske divadelné umenie a jeho hodnoty bližšie k divákom
 • rozvíjať vzťahy medzi umením a publikom, sprostredkovať hodnoty umenia, učiť publikum, ako vnímať a pochopiť posolstvo obsiahnuté v umeleckých dielach
 • fungovať ako platforma permanetného diškurzu o významných spoločenských a politických témach, interpretovaných a reflektovaných v divadelnom umení
Hlavné aktivity
 • 21 ročníkov Medzinárodného festivalu Divadelná Nitra
 • výročný meeting IETM Bratislava 2009 (hlavný organizátor)
 • účasť a členstvo v medzinárodných projektoch a sieťach (IETM – mítingy, networking; F.I.T. / Festivals in Transition – network, projekt Festivals in Transition 2005 – 2006, projekt Mobile Lab for Theatre and Communication
  2007 – 2009)
 • program neformálneho vzdelávania (celoročné projekty pre študentov stredných a vysokých škôl), projekty pre hendikepované deti a mládež
 • medzinárodné konferencie a workshopy (vzdelávanie profesionálov – tréningy manažmentu a marketingu v umení, semináre pre divadelných kritikov, medzinárodné konferencie na rôzne témy kultúrnej politiky, napr.
  Medzinárodná konferencia Kultúra – bremeno či kapitál, 2004; Marketing a Manažment pre slovenské divadlá, 2005; Divadlo a publikum – skúsenosti, 2008; Middentity Theory Event, 2007).
 • medzinárodné stretnutia – každoročné a špeciálne mítingy medzinárodných
  sietí (napr. EFRP – European Festival Research Project míting, vedený
  Draganom Klaićom, 2005; ENICPA míting, 2006)
 • kooperácia s divadelnými inštitúciami a odborníkmi zo zahraničia (divadelné ústavy, zahraničné kultúrne inštitúty, medzinárodné festivaly a fondy,
  odborné časopisy)
 • realizácia vlastných projektov – medzinárodných divadelných koprodukcií (Middentity /identify.middle.eu/, 2007; Šanca ´89, 2009; Dunajská dráma, 2009; Paralelné životy – 20. storočie očami tajnej polície, vývoj a realizácia 2010 – 2014)

underline_600 simko

Ján Šimko (1976)

kurátor projektu Paralelné životy. Vyštudoval psychológiu a divadelnú vedu. Je spoluzakladateľom divadla M.U.T. – medzinárodnej asociácie interkultúrneho charakteru so zameraním na divadlo, ktorá pôsobila v rokoch 1999 – 2005 v Prahe. V roku 2007 založil v Bratislave divadelnú asociáciu Tucet, ktorá sa orientuje na autorské divadlo. V rokoch 2007 – 2009 pracoval ako dramaturg a umelecký šéf Štúdia 12 Divadelného ústavu v Bratislave. Ako dramaturg pôsobil tiež v Paláci Akropolis v Prahe (1999 – 2002) a na Pražskom divadelnom festivale nemeckého jazyka (2002). Od roku 2004 je členom dramaturgickej rady pre výber inscenácií zo zahraničia na Medzinárodnom festivale Divadelná Nitra. Od roku 2010 pracuje ako šéfdramaturg pre výrobu rozhlasových hier v Literárnom a dramatickom Centre Rozhlasu a televízie Slovenska. Prekladá z angličtiny a zaoberá sa aj divadelnou teóriou.
underline_600 martina

Martina Vannayová (1977)

dramaturgička projektu Paralelné životy. Vyštudovala divadelnú vedu a teóriu tanca. V rokoch 2002 – 2008 pracovala ako editorka na oddelení Výskumu a edičnej činnosti v Divadelnom ústave v Bratislave. Od roku 2008 pracuje ako dramaturgička rozhlasových hier v Literárnom a dramatickom Centre Rozhlasu a televízie Slovenska. Ako dramaturgička pracovala vo viacerých slovenských divadlách. Zúčastnila sa viacerých štipendijných programov, medzi iným štipendia Nadácie Roberta Boscha v Nemecku (stáž v Theater der Zeit Berlín a v Schauspielhaus Hamburg). Od roku 2002 je členkou dramaturgickej rady pre výber inscenácií zo zahraničia na Medzinárodnom festivale Divadelná Nitra. Bola členkou prípravného tímu výročného mítingu IETM Bratislava 2009. Je spoluautorkou knihy Landvermessungen o divadle z východnej Európy, publikovanej vo vydavateľstve Theater der Zeit. Preložila niekoľko divadelných hier z nemčiny.
underline_600 katka

Katarína Dudáková (1977)

manažérka projektu Paralelné životy. Vyštudovala kulturológiu a históriu. V rokoch 2001 – 2009 pracovala pre Asociáciu Divadelná Nitra v oblasti fundraisingu, medzinárodných vzťahov a koordinovala hlavný program festivalu. Spolupracovala na organizácii viacerých ďalších festivalov (Konfrontace / medzinárodný festival nového tanca v Prahe, Projekt Istropolitana v Bratislave, Medzinárodný festival súčasného tanca Bratislava v pohybe). Bola koordinátorkou výročného mítingu medzinárodnej siete pre súčasné scénické umenie IETM Bratislava 2009. Pracovala ako marketingová riaditeľka v Slovenskom národnom divadle (2009 – 2010) a ako marketingová a projektová manažérka v Divadle Archa v Prahe (2010 – 2012). Absolvovala trojročný program pre kultúrnych manažérov na DeVos Institute of Arts Management v Kennedyho Centre vo Washingtone.
underline_600 darina

Darina Kárová (1951)

dramaturgička, kultúrna manažérka. V projekte Paralelné životy má úlohu garanta. V roku 1992 založila Medzinárodný festival Divadelná Nitra a odvtedy je jeho umeleckou a výkonnou riaditeľkou. V rokoch 1975 – 1998 pracovala ako dramaturgička v Divadle Andreja Bagara v Nitre. V rokoch 1998 a 2001 bola generálnou riaditeľkou sekcie umenia na Ministerstve kultúry SR. Ako riaditeľka Asociácie Divadelná Nitra bola hlavnou koordinátorkou výročného mítingu IETM Bratislava 2009. Aktivity (čestné funkcie): predsedníčka Združenia divadelníkov na Slovensku (1991 – 1998); zakladateľka a predsedníčka Otvoreného fóra Zachráňme kultúru (od 1996), v rokoch 2004 – 2006 koordinátorka občianskej iniciatívy Hlas pre kultúru. Darina Kárová je držiteľkou vyznamenania Francúzskej republiky Rád rytiera umenia a literatúry, čestného odznaku Ruskej federácie a ceny primátora Mesta Nitry.

partners eu_en mk_en alianz_en alianz_en visegrad_en erste_eu erste_eu

partners
Asociácia Divadelná
Nitra
Svätoplukovo nám. 4
950 53 Nitra
Slovakia
www.nitrafest.sk
.
Skype: nitrafest
Facebook: Divadelná
Nitra
Twitter: nitrafest
Tel.: +421 37 652 4 870
Mob.: +421 903 55 44 75
Mail:
pll@nitrafest.sk